ВАШЕТО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕНЕРГИЙНИЯ БИЗНЕС: ЕФЕКТИВНО И ХАРМОНИЗИРАНО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СИСТЕМАТА, ПАРТНЬОРСКИТЕ СИСТЕМНИ ОПЕРАТОРИ И РЕГУЛАТОРНИТЕ ОРГАНИ

"TSO-IP" осигурява ефективно и хармонизирано сътрудничество с местните и чуждестранни участници на пазара на природен газ от гледна точка на бизнеса, законите и разпоредбите, както и от гледна точка на пазара. От гледна точка на търговците това означава преди всичко управление и реализация и на закупения капацитет на газо-преносната система. От друга страна, системните оператори отговарят за администрирането на сделките с природен газ и за разпределението на транспортираното количество природен газ към доставчиците. Освен това, "TSO-IP" напълно отговаря на задълженията за предоставяне и публикуване на данните, изисквани от властите и участниците на пазара. Нашето решение е в съответствие с разпоредбите на Европейския съюз - "CAM NC", "BAL NC" и "INT NC".

ТОП 5 ПРЕДИМСТВА
ЦЯЛОСТНО БИЗНЕС РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕНОСНИ ОПЕРАТОРИ
НЕЗАБАВНО СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕС
ВИСОКА СТЕПЕН НА АВТОМАТИЗАЦИЯ
УСТОЙЧИВОСТ
АДАПТИВНОСТ
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УПРАВЛЕНИЕ НА КАПАЦИТЕТА
ЗАЯВКИ
ДАННИ ОТ ИЗМЕРВАНИЯТА
РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА
ОПЕРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ОПЕРАТОРИТЕ
ПОДПОМАГАНЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ЗАДАЧИ
ОБМЕН НА ДАННИ
XML КОМУНИКАЦИИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С EASEE-GAS
ИНТЕГРИРАНЕ НА BALANCING-IP
ФАКТУРИРАНЕ