• Alpiq е водеща швейцарска компания, доставчик на електроенергия и енергийни услуги с европейска насоченост. Компанията е активна в производството на електроенергия, както и в търговията и продажбата на енергия. Alpiq предлага на своите клиенти ефективни енергийни услуги за сгради и съоръжения, транспортни технологии, както и инженерингови услуги за електроцентрали и промишлени инсталации.

  • "Булгартрансгаз", като оператор на газопреносната система, отговаря за експлоатацията на преносни газопроводи с дължина от 1 835 км, за трансграничните транзитни газопроводи от 930 км и за експлоатацията на национално съоръжения за съхранение на природен газ.

  • Целта на CEEGEX е да се създаде ликвиден регионален газов пазар - т.нар. "Хъб" - чрез използване на вече съществуващата инфраструктура. В резултат на това съществуващата и планираната инфраструктура може да се използва ефективно, което позволява унгарските възможности да се използват на регионално равнище.

  • В съответствие с лиценза си за експлоатация на преносната мрежа, FGSZ осъществява дейността по пренос на природен газ и експлоатация на системата в регулирана пазарна среда. FGSZ притежава и експлоатира преносна система на високо налягане за пренос на природен газ в Унгария.

  • GDF SUEZ е участник на световния енергиен пазар и е експерт в три ключови сектора -електроенергия, природен газ и енергийни услуги. Групата подкрепя промените в обществото, които се основават както на икономическия растеж, така и на социалния прогрес и опазването на природните ресурси.

  • Hrvatska elektroprivreda (HEP Group) е националната енергийна компания на Хърватия, която се занимава с производство, дистрибуция и доставка на електроенергия вече повече от един век.

  • ELMŰ-ÉMÁSZ е търговското звено на групата ELMŰ-ÉMÁSZ-MÁSZ, една от най-старите и най-важните групи от компании в унгарския електроенергиен сектор.
  • Hungarian Gas Trade Ltd. е водещ търговец на природен газ в Унгария и е една от най-големите фирми в страната. Компанията е основният партньор на унгарските доставчици в рамките на универсалната услуга за газоснабдяване на битовите потребители, заедно с малките и средни предприятия; тя играе също съществена роля на пазара на крайните потребители като партньор на електроцентралите, топлоцентралите и промишлените клиенти.

  • Aspect Holdings разшири международните си усилия за проучване на залежи на природен газ през юни 2004 г. и сега контролира унгарската компания " Hungarian Horizon Energy LTD , базирана в Будапеща. HHE понастоящем е вторият по големина притежател на лиценз в Унгария, който притежава лицензи за проучване на природен газ, обхващащи приблизително 5 000 000 акра.

  • През 2006 г. Унгарската асоциация за складиране на въглеводороди (MSZKSZ) основава правния предшественик на MMBF Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság - Natural Gas Storage Plc. (за краткост наричана "MMBF Zrt.").

  • Компанията "Podzemno Skladište Plina doo (PSP)" е създадена при разделянето на дейностите по съхранение на природен газ от INA Group в началото на 2009 г. Въз основа на решение на правителството на Република Хърватия, компанията "Plinacro doo" за транспортиране и търговия с природен газ на 1ви май 2009 г. закупува от "INA", компанията "Podzemno Skladište Plina doo", с което Република Хърватия печели 100% собственост върху "PSP".